Đam mê và chia sẻ

Phiên bản QLPv1.0

2014-05-31 14:32

Chương trình nhỏ quản lý phép năm, viết trên access 2007, anh chị cần file gốc để phát triển thêm xin gửi email về: tri_acc88@yahoo.com.vn

- Giao diện chương trình:

- Tải về 

 

Back

Search site

© 2012 All rights reserved.