Đam mê và chia sẻ

Phá Password Sheet Excel, gỡ bỏ mật khẩu của Sheet trong Excel

2017-07-21 15:15

Phá Password Sheet Excel là một trong những cách để người dùng có thể "thuần hóa" dữ liệu chứa trong một thẻ của bảng tính Excel. Dưới đây là cách phá Password Sheet Excel không cần phần mềm mà Taimienphi.vn lựa chọn chia sẻ tới người dùng.

Bước 1: Mở File Excel Có Chứa Sheet Đã Bị Khóa

Bước 2. Mở Visual Basic Editor.

* VỚI EXCEL 2003: Để mở Visual Basic Editor các bạn vào Menu Tools chọn Macro và chọn Visual Basic Editor.)
* VỚI EXCEL 2007, 2010, 2013: Để mở Visual Basic Editor bạn dùng phím tắt ALT + F11

Bạn click chuột vào Sheet muốn mở pass.

Bước 3. Copy Mã Phá Pass

Sub PasswordBreaker()
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
    MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
Else
    If MsgBox("Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is protected, do you want to unprotect it?", _
    vbYesNo + vbQuestion, "Unprotect Active Sheet") = vbNo Then Exit Sub
    Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
    Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
    Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
    Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
    On Error Resume Next
    For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
    For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
    For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
    For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
        ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
        Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
        Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    Next: Next: Next: Next: Next: Next
    If ActiveSheet.ProtectContents = False Then MsgBox "Sheet '" & ActiveSheet.Name & "' is unprotected!", vbInformation
End If
End Sub

Sau khi Copy đoạn mã bạn dán chúng vào Visual Basic Editor. Từ  menu Run =>Run Sub/UserForm (hoặc nhấn F5) để chạy lệnh.

Nguồn: https://thuthuat.taimienphi.vn/pha-pass-excel-khong-can-phan-mem-3851n.aspx

Back

Search site

© 2012 All rights reserved.