Đam mê và chia sẻ

Thí dụ, ứng dụng cơ bản về Access

Những thí dụ cơ bản, ứng dụng cơ bản về access được sưu tầm trên internet

- Số hóa đơn tự động tăng và reset

- Xuất ra excel

- Tạo file .MDB mới

- ACCMAIN

-  Phiếu tự động tăng 

-   ACCCUS  

-  Quản lý cước điện thoại 

-   TAX  

-  Tùy chọn file Data liên kết 

 Example 

-  GL 

- IN

- CASH

AR

- AP

 

Search site

© 2012 All rights reserved.