Đam mê và chia sẻ

Quản lý phép

Chương trình nhỏ quản lý phép năm, viết trên access 2007, anh chị cần file gốc để phát triển thêm xin gửi email về: tri_acc88@yahoo.com.vn

- Giao diện chương trình:

Tải về 

 

Search site

© 2012 All rights reserved.