Đam mê và chia sẻ

Chương trình tạo file Help (.chm)

Tên chương trình: PowerCHM 2012

Chức năng: tạo file help (.chm)

 

Hướng dẫn crack: chép File MSIMG32.dll vào thư mục cài đặt chương trình

Mở chương trình vàơ Register, mở file REG.txt (nằm trong file tải về) dán giá trị vào ô Regester

Code mở file Help (.chm) trong access

Public Function MoHelp()
Dim strPath As String
strPath = CurrentProject.Path & "\Help.chm"
Call Shell("C:\WINDOWS\hh.exe " & strPath & "", vbNormalFocus)
End Function

Search site

© 2012 All rights reserved.