Đam mê và chia sẻ

CashManager v1.0 - Quản lý quỹ

Chức năng: quản lý thu chi tiền mặt; Báo có, báo nợ của Ngân hàng

Mẫu báo cáo: Phiếu thu, phiếu chi, Sổ quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi

Yêu cầu: chạy trong môi trường access 2010 trở lên

***Tên đăng nhập: Admin

***Mật khẩu: 123

  

Hình ảnh chương trình:

Search site

© 2012 All rights reserved.